انتخابات شورای دانش آموزی با شرکت پر شور دانش آموزان مقاطع مختلف مجتمع 


در روز دو شنبه مورخ ۱۳۸9/۸/۳برگزار گردید. در این مراسم باشکوه با تمهیدات 


انجام شده، دانش آموزان دختر و پسر بطور جداگانه در محل های تعیین شده حاضر  


شدند و درکمال آرامش و با شور و حال وصف ناشدنی از آنها رای گیری گردید. 


نتایج شمارش آراء بلافاصله پس از اتمام رای گیری توسط مسولان برگزاری  


انتخابات آماده گردید و به شرح زیر اعلام می گردد: 


۱ . خانم فاطمه یوسفی


۲ . خانم ریحانه یوسفی


۳. خانم فاطمه حاجی سید جوادی


۴ . خانم کوثر عزیز پوریان


۵ . آقای آرش عزیز پوریان


۶ . آقای حمید اسلامی


۷.  آقای محمد کمیل کاشفی