این جلسه در روز پنج شنبه مورخ ۱۳۸۹/۸/۲۰ با حضور مسئولین محترم مدرسه و اعضای شورای

دانش آموزی در محل دفتر مدیر مجتمع تشکیل و موارد زیر مطرح گردید و تصمیماتی برای اجرای

آن ها اتخاذ شد.


موضوعات جلسه :


۱- انتحاب رئیس ، نائب رئیس و منشی شورا از ابین اعضای اصلی

2- برنامه ریزی برای جشن عید غدیر

3- سامان دهی کتابخانه مجتمع


در ادامه مطلب شما می توانید خلاصه مذاکرات و تصمیمات و نتایج این جالسه را بخوانید.
خلاصه مذاکرات


در ابتدا آقای امیدوار گزارشی از انتخابات شورای دانش آموزی مجتمع را ارائه کردند و دستورات

جلسه را مطرح نمودند. در ادامه آقای عزیز پوریان مدیر مجتمع با تشکر از فعالیت های انجام

شده در کلیه امور مجتمع بویژه در امور مربوط به شورای دانش آموزی ، اعتماد دانش آموزان

به اعضای شورای دانش آموزی و انتخاب ایشان را تبریک و آن را فرصتی برای تمرین

مسئولیت پذیری و حضور در عرصه های مسئولیت اجتماعی بیان نمودند .

در ادامه ، دستور اول جلسه مطرح گردید و خانم فاطمه یوسفی به عنوان رئیس شورا

خانم فطمه حاجی سید جوادی به عنوان نائب رئیس و کوثر عزیز پوزیان به عنوان

منشی شورا انتخاب شدند.
تصمیمات و نتایج


1- انتخاب رئیس ، نائب رئیس و منشی شورا


2- ایجاد وبلاگ اختصاصی شورای دانش آموزی مجتمع ، تحت نظارت  امور تربیتی

با مسئولیت آقای محمد کمیل کاشفی


3- سامان دهی کتابخانه مدرسه با هماهنگی خانم پیشورا و با مسئولیت

خانم کوثر عزیزپوریان و آرش عزیز پوزیان


4- برگزاری جلسه بعدی شورا در یکشنبه آینده برای بررسی برنامه های جشن عید غدیر
در آخر این جلسه با تشکر از اعضای شورا با ذکر یک صلوات خاتمه یافت.


مرتبط : تصاویری از جلسه ی اول شورای دانش آموزی