سودوکو جدولی است از اعداد و حل سودوکو به معنای پر کردن این جدول به قسم صحیح می باشد .
نوع متداول سودوکو یک جدول ۹x۹ است که کل جدول هم به ۹ جدول کوچک‌تر ۳x۳ تقسیم شده‌است. در این جدول چند عدد به طور پیش فرض قرار داه شده که باید باقی اعداد را با رعایت سه قانون زیر پیدا کرد :
قانون اول: در هر سطر جدول اعداد ۱ الی ۹ بدون تکرار قرار گیرد.
▪ قانون دوم: در هر ستون جدول اعداد ۱ الی ۹ بدون تکرار قرار گیرد.
▪ قانون سوم: در هر ناحیه ۳x۳ جدول اعداد ۱ الی ۹ بدون تکرار قرار گیر
د.

برای مثال عکس زیر نمونه ای از یک جدول سودوکوی حل نشده است :برای آشنایی بیشتر با این بازی جذاب و فکری ، میتونین نرم افزاری را که برای دانلود گذاشته ایم

را از قسمت دریافت فایل، دانلود کنید.