نمایی از ورود امام خمینی (ره) به ایران که توسط


دانش آموزان دوم راهنمایی تهیه شده است.