انتخابات شورای دانش آموزی با شرکت پر شور دانش آموزان مقاطع مختلف مجتمع 


در روز دو شنبه مورخ 1390/8/9 برگزار گردید. در این مراسم باشکوه با تمهیدات 


انجام شده، دانش آموزان دختر و پسر بطور جداگانه در محل های تعیین شده حاضر  


شدند و درکمال آرامش و با شور و حال وصف ناشدنی از آنها رای گیری گردید. 


نتایج شمارش آراء بلافاصله پس از اتمام رای گیری توسط مسولان برگزاری  


انتخابات آماده گردید و به شرح زیر اعلام می گردد:

1- آقای محمد کمیل کاشفی
2- آقای محمد جواد یعسوبی
3 - آقای مهمدی امیدوار عسکری
4 - خانم فاطمه نجار تبار
5 - خانم فرزانه جعفر آبادی
6- خانم ریحانه یوسفی
7- علی روستا فارسی
8- نیما روستا فارسی