دومین جلسه شورای دانش آموزی مجتمع آموزشی امام رضا(ع) کراچی در روز پنج شنبه 1390/9/14 درمحل دفترمدیریت مجتمع برگزارگردید ، در این جلسه موضوعات زیر مطرح وتصمیمات مقتضی اتخاذشد :

1-تشکیل انجمن های علمی در مجتمع که قرارشد انجمن رایانه تشکیل شود و اعضای شورا برای تشکیل یکی از انجمن های ریاضی یافیزیک نیز با دانش آموزان مشورت نمایند .

2-بررسی برنامه امتحانات دی ماه که قرارشداعضای شورا ، تاروزشنبه نظرات خودرادررابطه با برنامه ارائه نمایند .

3-تشکیل شورای قرآن مجتمع و معرفی نماینده شورای دانش آموزی برای عضویت درشورای قرآن

دراین جلسه اعضای شورای دانش آموزی از مدیریت مجتمع خواستند جهت تثبیت نام مقدس امام رضا(ع) برمجتمع و همچنین درج این نام در مهر مجتمع و سربرگ ها ومکاتبات ، اقدامات لازم را انجام دهند ، همچنین اعضای شوراتقاضای تهیه کارت شناسایی برای دانش آموزان داشتندکه قرار شد هماهنگی های لازم انجام ودرصورت صلاحدید مسئولین ذیربط در کنسول گری ، اقدام مقتضی به عمل آید .بقیه تصاویر در ادامه مطلب