این جلسه در روز دوشنبه مورخ 2 / 9 / 1390 با حضور مدیریت و معاونت و اعضای اصلی شورا

دانش آموزی مجتمع آموشی امام رضا (ع) کراچی در محل دفتر مدیریت تشکلیل و موارد زیر

مطرح و تصمیمات مندرج در این صورت جلسه اتخاذ گردید :
1 - انتخاب رئیس - نائب رئیس و منشی شورا

2 -  اردو ی یک روزه دانش آموزان مجتمع

3 -  تأئید نمایندگان کلاس ها در رأی اعتماد به نمایندگان کلاس ها

4 - برنامه ریزی برای جلسات آینده ی شورا

5 - سایر امور آموزشی و پرورشیبرای خواندن خلاصه مذاکرات و تصمیمات و نتایج به ادامه مطلب مراجعه بفرمائید.


خلاصه مذاکرات

در ابتدای اقای امیدوار معاون پرورشی مجتمع گزارشی از روند برگزاری انتخابات شورای دانش آموزشی ارائه دادند و گفتند : پس از برگزاری انتخابات شمارش آراء و تأئید نتایج و اعلام منتخبین
قرار بود اولین جلسه شورا در اسرع وقت برگزار شود اما چون دو نفر از اعضای شورا
در سفر زیارتی حج بودند ، اولین جلسه در اولین فرصت بعد از بازگشت این عزیزان
تشکیل گردیده است.
سپس آقای عزیزپوریان مدیریت محترم مجتمع آموزشی امام رضا (ع) در رابطه با اهداف ،
وظایف و فعالیت های شورای دانش آموزی مطالبی را بیان نمودند ، ایشان با تشکر از زحمات
مربی پرورشی مجتمع برای برگزاری انتخابات شورای دانش آموزی ، آمادگی
مجتمع را برای هر گونه همکاری با شورا در امور مختلف را اعلام کردند.
در ادامه ی جلسه دستورات جلسه مطرح و پس از بحث و تبادل نظر اعضای شورا و حاضران
در جلسه ، تصمیمات لازم را اتخاذ گردید :

1 - انتخاب اضای هیئت رئیسه شورا :


آقای محمدکمیل کاشفی رئیس شورا


آقای محمدجوادیعسوبی نایب رئیس


آقای مهدی امیدوار عسکری منشی


2- مکان اردوی یک روزه مطرح و برای بررسی از نظر امنیتی آقای عزیزپوریان مسئول

پیگیری آن شدند.


3 - تمام نمایندگان کلاس ها با احترام تأئید شدند.


4 -  وبلاگ شورای دانش آموزی بصورت مرتب بروز شود.