عرفه باز آمدی بدنبالم ،

 اما چه کنم که در دلت غریبم!  

 

عرفه باز آمدی تا دستم را بگیری تا 

بگویی حسین از تو غریب تر بود! 

 

خدایا آن روز را نرسان که بگویم  

روز عرفه کی می آید تا تو را از نزدیکتر ببینم! 

 

 شهادت مظومانه ی یار باوفای امام حسین(ع) ، حضرت مسلم ابن عقیل 

بر عرشیان و فرشیان تسلیت باد.